Statuten

INGENIEURS ZONDER GRENZEN, afgekort: “IzG”
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 449 669 927

I. BENAMING, ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de benaming: Ingenieurs zonder Grenzen, afgekort: “IzG”vzw.

Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel in het Ingenieurshuis, Desguinlei 214, 2018 ANTWERPEN en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen.

II. DOEL

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel om humanitaire hulp te verlenen die in het algemeen ligt in het beroepsveld van de ingenieur en wel in ontwikkelingslanden. Daartoe kan ze:

 • deze hulp zelf organiseren en prestaties leveren, waar ze nodig zijn;
 • technische bijstand verlenen aan eenieder, die een humanitair project uitvoert of zich voorneemt uit te voeren;
 • een beroep doen op de medewerking van de leden van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV) vzw en van eenieder die bijzonder bevoegd is voor het welslagen van het doel van de vereniging.

 

Ze mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks slaan op haar doel. Ze mag daartoe haar bijdrage verlenen, met inbegrip van haar financiële bijdrage.
De humanitaire hulp zal kosteloos worden verleend, overeenkomstig de criteria vast te leggen door de Raad van Bestuur.
De vereniging onthoudt zich van elke activiteit die, gezien de solventie van de begunstigde of gezien de omvang van de opdracht en de eraan verbonden verantwoordelijkheid, thuishoort bij de activiteit van handelsvennootschappen.

III. LEDEN, BIJDRAGE

Artikel 4
De vereniging bestaat uit werkende leden, waarvan het minimum bepaald is op drie, geassocieerde leden en ereleden.

Artikel 5
Zijn werkend lid:
Zowel fysieke als rechtspersonen die, na een schriftelijke aanvraag tot lidmaatschap te hebben ingediend bij de voorzitter, werden aanvaard door de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beslist omtrent de aanvaarding van werkende leden

Het lidmaatschap eindigt door overlijden, door uitsluiting of door ontslag. Een lid dat drie maanden na een schriftelijke aanmaning nog steeds zijn bijdrage niet heeft betaald, wordt geacht vrijwillig ontslag te nemen.

Artikel 6
Zijn geassocieerd lid of erelid: zij die op de door de Algemene Vergadering bepaalde voorwaarden en bijdragen als geassocieerd lid of erelid tot de vereniging worden toegelaten.
Tot uitsluiting van een werkend lid, geassocieerd lid of erelid wordt door de Algemene Vergadering besloten.

Artikel 7
De Raad van Bestuur bepaalt de jaarlijkse bijdrage voor werkende leden. Deze mag de 500 EUR niet overschrijden.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8
Elk jaar wordt in de loop van het eerste semester een Algemene Vergadering bijeengeroepen. De werkende leden ontvangen daartoe een schriftelijke oproep met opgave van de agenda ten minste acht dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering. Deze Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 9
De Algemene Vergadering verleent kwijting) aan de bestuurders en oefent de in de wet omschreven bevoegdheden uit:

 • wijzigen van de statuten;
 • benoemen en afzetten van de bestuurders;
 • goedkeuren van de begroting en de rekeningen;
 • uitsluiting van werkende, geassocieerde of ereleden;
 • ontbinding van de vereniging.
 • omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

 

Artikel 10
Enkel de werkende leden hebben op de Algemene Vergadering stemrecht. Ieder werkend lid heeft gelijk stemrecht en de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behalve in de gevallen bij de wet bepaald.
Alle beslissingen van de Algemene Vergadering worden de leden en belanghebbende derden ter kennis gebracht via een schrijven van de voorzitter of de secretaris.

V. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 11
De vereniging wordt geleid door de Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie werkende leden van de vereniging. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering bij geheime stemming voor een periode van twee jaar benoemd. Ze zijn onbeperkt herkiesbaar. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De Raad van Bestuur duidt binnen zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

Artikel 12
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging en mag alle verbintenissen aangaan om het maatschappelijk doel te realiseren. De raad kan geldig beslissen bij aanwezigheid van ten minste de helft van de leden en met gewone meerderheid. De Raad van Bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde van zijn bevoegdheden overdragen aan een derde persoon.

Artikel 13
Voor alle handelingen binnen het kader van de statutaire bevoegdheden van de Raad van Bestuur is de vereniging geldig verbonden door de gezamenlijke handtekeningen van:

 • de voorzitter of, bij zijn ontstentenis, van de secretaris en
 • de penningmeester of een bestuurder met delegatie.

 

De Raad van Bestuur kan beperkte delegatie van bevoegdheid verlenen.
De Raad van Bestuur kan de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen afzetten of hun ambt beëindigen.

VI. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14
De Raad van Bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen voor regeling van punten die niet voorkomen in de statuten. Dit reglement kan steeds door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, maar het reglement en de eventuele wijzigingen moeten aan de leden ter kennis worden gebracht.

VII. ONTBINDING

Artikel 15
In geval van ontbinding van de vereniging wordt het netto overblijvend actief, na vereffening van de schulden op het aanzuiveren van de lasten, besteed aan een vereniging of organisatie die tot doel heeft de hulpverlening op het beroepsveld van de ingenieur. Deze vereniging moet aangewezen worden door de Algemene Vergadering.

VIII. DIVERSE

Artikel 16
Voor alle gevallen, die niet geregeld zijn door de statuten, zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 van toepassing.