Projecten in uitvoering

Hieronder vind je een overzicht van projecten waar we momenteel mee bezig zijn.

 

Ben je ingenieur en wil je graag meewerken aan één of meer van deze projecten, maak je dan lid en stuur een mail naar info(at)izg.be

 

 

PROJECTEN IN UITVOERING

 

Project 81 Mali – Bamako Benkan – vzw Teriya

 

Opleidingscentrum voor kansarme meisjes en jonge moeders

Bouw van een nieuw centrum

Uitbreiding van de elektrische installaties

Project 87 Bas-Congo (Tshela) - Briquetterie en visvijvers

 

aem-projet-tshela.simplesite.com


De organisatie vzw A.E.M., “Aide aux Enfants du Monde” heeft als globaal doel de algemene welstand en voedselzekerheid van de populatie van Tshela in RDC te verbeteren en zelfredzaamheid te brengen. Reeds meer dan 10 jaar is de organisatie - samen met de lokale organisatie Association des Parents de Tshela - bezig met onderwijs, watervoorziening, implementatie landbouwactiviteit & bosbeheer, vorming. Concreet beschikken ze reeds over een naaiatelier voor 15 personen, een ICT centrum, een waterpomp. Tevens beschikken ze over een droge stenenpers voor de productie van bakstenen zonder bakken. En wensen ze nog de nog aanwezige maar volledig volgroeide vroegere visvijvers terug te ontwikkelen.


Mbt. dit laatste betreft de vraag van AEM naar IzG toe, ondersteuning en bijstand mbt.:


Stenenpers:

opvolging / evaluatie / vorming voor de werking en de uitbouw van een klein labo met basis onderzoeksmateriaal om ook op andere locaties gepast aan materiaalonderzoek te kunnen doen – concreet uitzoeken welke toestellen en toebehoren nodig en voldoende zijn om op verantwoorde manier dit onderzoek te kunnen doen voor, en tweedens peilen naar aankoop en prijzen om het geïnstalleerd te krijgen. Tevens opstellen van een onderzoeksprogramma. Maken van een aantal proefstenen van basisklei gemengd met andere en minder dure toeslagstoffen


Viskweek:
De organisatie beoogt de voedselzekerheid te verbeteren door in de heraangelegde vijvers viskwekers te leren hoe de opbrengst van de vis Tilapia in deze kan verhoogd worden. Een gevarieerd dieet met eiwitrijk voedsel staat garant voor een goede gezondheid en verhoogt de bevolkingsweerbaarheid tegen ziekten.

Project 89 Bolivië (Poopómeer, Oruro) – CATAPA (met VPWVO)

 

Oogsten van hemelwaterVlaamse partners : Academics for Development

3 lokale partners


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

 

Rol IZG : adviserende rol doorheen het project :

 • installaties opvang hemelwater (voor overbrugging droog seizoen)
 • opvolgen kwantiteit en kwaliteit
 • opvolging en communicatie

Project 93 Congo (Mikalayi Kananga) - vernieuwen van een hydroturbine - Balunda Ba Mikalayi vzw

 

www.balunda-ba-mikalayi.be


Voormalige missiepost

Renovatie hydrocentrale, installatie zonnepanelen, onderricht in nieuwe landbouwtechnieken


Project van de vzw Vrienden van Mikalayi, opgericht door in juni 2012 door de broers Hans en Henk Delrue, die alsdan voor het eerst na ongeveer 50 jaar, hun geboortedorp Mikalayi bezocht hebben, gelegen in de Provincie West-Kasaï in de RDC. Medard Delrue, de vader van beide broers, regent van opleiding, was van 1954 tot 1960 leraar aan de Normaalschool in Mikalayi. Beide broers zijn ginds geboren. Gedurende de hele periode dat het gezin er verbleef, beschikte de voormalige missiepost over duurzame elektriciteit geproduceerd door een kleine waterkrachtcentrale even buiten het dorp. Deze, alsmede de infrastructuur voor watervoorziening, is sinds begin deze eeuw defect en buiten gebruik.


Om de hele gemeenschap van Mikalayi een nieuw elan te geven in haar bestaan, en om de eerste en de bij oprichting begin 20ste eeuw grootste Missiepost in Congo opnieuw van de nodige elektriciteit te voorzien, hebben de broers besloten de turbine te herstellen – wat onmogelijk bleek en vervangen werd door de installatie van een nieuwe. De stroom kan de normale werking van de scholen, het lokaal hospitaal, en de ganse infrastructuur opnieuw doen hervatten. Vooral dan de vorming landbouw – de gronden in de omgeving zijn zeer vruchtbaar.

 

Rol IZG :

 • Studie: haalbaarheid, dimensionering
 • Missie: verkennende missie uitgevoerd in najaar 2019
 • Missie voor de installatie van de waterturbine en elektriciteitsdistributie: waarschijnlijk in de loop van 2021

Project 97 Guinee – VZW Amoukanama - bouw van een circusschool

 

www.amoukanama.org


De opdrachtgever vzw. Amoukanama plant de bouw van een professionele en versterkte tentconstructie met een diameter van 30 m en een hoogte 12 m voor de inrichting van een circusschool - het doel ervan is enerzijds een professioneel opleidingstraject te organiseren met lokale mensen, en via deze een eigen acrobatengroep te vormen om een show te creëren die internationaal kan optreden. Zie web-site.
Deze training en opleiding tot circusartiest zal gecombineerd worden met een algemene vorming: lezen, schrijven, informatica, maar ook anatomie, voeding en ecologie.

 

Rol IZG :

 • Constructie-mogelijkheden bekijken: rechthoekige hal of "dome"
 • Zoeken van leveranciers, opvragen en evalueren offertes
 • Sterkte-berekeningen


Een dome is inmiddels aangekocht – IzG werkt nu samen met de leverancier mee aan de uitwerking van het funderingsconcept – en zal ter plaatse de montage van de constructie door lokale mensen begeleiden. De montage was voorzien in 2020 – maar gezien omstandigheden tot nader order uitgesteld.


Hieronder de video met een teaser van hun nieuwste creatie: FA

Project 98 Nigeria (Bukuru) – vzw Kitanda

 

www.kitanda.be


Ontwerp Primary Health Care Center


Het project omvat de bouw van een belangrijk gezondheidscentrum in Bukuru – wij treden adviserend op mbt. conceptuele planning en technische uitvoering. Onze rol is dus beperkt.

Project 101 Ecuador – Eslabon Social NGO

 

Van oppervlaktewater drinkwater maken

 

Rol IZG :

Technische voorstellen doen voor een betaalbaar systeem om drinkwater te maken

 

Status:

 • Analyse op meegebrachte watermonsters
 • Vergadering 13/03/2018 met bespreking verslag zuiveringsmethode, voorkeur voor “PAUL” systeem.
 • RvB Eslabon Social besliste op 27/05 een “PAUL Station” aan te kopen met levering in Belgie.
 • “PAUL” is aangekocht en afgehaald (19/06), begin oktober wordt het toestel ter plaatse gebracht en geinstalleerd.
 • Mogelijk bezoek ter plaatse in Januari 2019 voor (debiet)- metingen, analyses en monstername

Project 103 Nigeria – VZW Kitanda (met VPWVO)

 

3 boorputten voor water in Shaffa


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

Project 104 Kameroen (bij het dorp Ndom) - VZW Aidevulnerable

 

Elektrificatie van een aantal dorpen (150 huizen)

 

Rol IZG:

 • opvragen en verwerken van gegevens
 • aanvraag offertes
 • hulp bij de subsidie-aanvraag

Project 106 Congo - ça pousse

 

Transfer van kennis en ondernemerschap naar bestaande landbouwgemeenschap UPDCO in Gungu provincie Nandundu in RD Congo

Project 108 Peru - Solidariteitsgroep La Cascarilla - voetgangersbrug

 

Bouwen van een stenen brug over een rivier


Solidariteitsgroep La Cascarilla en Humasol werken in het dorp Miraflores aan verbetering van energievoorziening en onderwijs. De toegang tot het recente en inmiddels goed georganiseerde schoolgebouw is voor de kinderen in een grote omgeving fel bemoeilijkt door de aanwezigheid van een rivier die in regenperioden zeer gevaarlijk kan zijn. Huidig project betreft de constructie van een voetgangersbrug die een veilige toegang tot het dorp verzekert, terwijl de volwassenen op de velden kunnen blijven.
Er werd na omstandig overleg en voorbereiding / financiële inschatting van verschillende mogelijke oplossingen staal – beton – metselwerk geopteerd voor een gemetselde boogbrug. Ze is momenteel nog in volle uitvoering.

Project 109 Oeganda - vzw Gabriel Kalamuka

 

www.gabrielkalamuka.be


Drinkwater en elektriciteit voor een school

Project 111 - Burkina Faso - Noord-Zuid VZW - drinkwater


In het kader van het VPWvO project onder leiding van Noord-Zuid vzw en in samenwerking met Bureau DW - en lokaal georganiseerd door Nord-Sud, is door IzG een zending uitgevoerd in Burkina Faso van 12 tot 19 februari 2020. Op de 4 sites namelijk de dorpen Leba en Niongh-Warbin, een school te Koubri en het gemeenschapscentrum Lafiaso in Poedogo werd een plaatsbezoek gebracht met de bedoeling de installaties visueel te inspecteren en tevens een controle van de microbiologische waterkwaliteit uit te voeren. De installaties bestaan telkens uit een geboorde put met PV pomp, een watertoren met polytank van 5000 liter,
latrines en publieke douches. Verder werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om 2 sites van een project dat vorig jaar werd afgesloten, namelijk de scholen in Kaya en Pan Bila terug te bezoeken om na te zien hoe de operationele en onderhoudssituatie van deze sites is na een jaar en bij te sturen waar nodig geacht.


Dit project loopt momenteel nog verder.


In samenwerking met het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO: www.watervoorontwikkeling.be)

Project 112 Mali - Niarela rue 420


Milieuvriendelijk kleren verven, verwerken van water gecontamineerd met synthetische kleurstoffen en zware metalen

Project 113 - Kenia - VZW Kitanda - boren van een waterput


De waterput zal drinkwater leveren aan de lokale bevolking.

Project 114 - Niger - VZW Kara Karacomité Mol - drinkwater en sanitatie (met steun van VPWVO)


Dit project loopt in samenwerking met de gemeente Mol.

Projecten Haïti 116, 117 & 118 – bakkerij in Latremblay


www.fidema.org


Het scholennetwerk Dochters van Maria-Paridaens / Filles de Marie-Paridaens (FdM) beheert in Haïti ruim 23 scholen en daarbij horende sociale initiatieven, zoals een dispensarium, kinderopvang, culturele opleiding en initiatieven dans, theater, enz. In het kader van continuïteit en tevens verruiming van dit netwerk, werd op het centrale domein van Latremblay een bakkerij gepland ten behoeve van de eigen school-gemeenschap maar ook voor lokale bevolking – om het zodoende ook zelfvoorzienend te maken. Het schooldomein is 33 hectare groot, er zijn meer dan 450 leerlingen.


Latremblay behoort tot Croix des Bouquets, een boeiende stad én gemeente in het Département de l’Ouest, op een 13tal kilometer ten oosten van de hoofdstad Port-au-Prince.


Genoemde stad telt zowat 250.000 inwoners. Het is een vruchtbare agrarische site die één van de belangrijkste veemarkten van het land organiseert. Bovendien is ze bekend als levendig artistiek centrum (o.a. door “le village de Noailles”, waar een 500tal kunstenaars artisanale creaties maken op basis van recuperatie-ijzer).


De bakkerij wordt opgebouwd met prefab containers. Voor de aannemers ter plaatse is dit in een aardbevingsgevoelig gebied een onbekende wijze van uitvoeren.

Aan IzG werd gevraagd:

 • Toe te zien op de planning en de uitvoering van een economische maar toch duurzame en stabiliteits-technisch verantwoorde fundering
 • Begeleiding en toezicht op de professionele uitrusting en de energiesystemen (zonne-energie & waterzuiveringsinstallatie).
 • Een vorming te voorzien voor de mensen die de uitbating gaan doen en de lokale techniekers

Project 120 - Uganda - Foodstep Uganda - gebouwen, waterput en zonnepanelen


Recent opgestart project.

Project 121 – Kenia – bouwen van een school


www.kitanda.be


Het project betreft het bouwen van een school (met multifunctionele functie) in Goshi (Kenia) – een afgelegen gemeenschap van een 3900 mensen verspreid over een oppervlakte van meer dan 30 km2. Betrokken bevolkingsgroep is altijd achtergesteld geweest, met een gebrek aan water, sanitair & energie.


In een vorig project werd reeds water voorzien – bedoeling nu is de onderwijssituatie te verbeteren via de renovatie en uitbreiding van de bestaande lokale school die nu te weinig mogelijkheden biedt om de kinderen onderwijs te geven. Immers, de afstand naar de publieke scholen is te groot om zonder georganiseerd transport dagelijks bijwonen van lessen mogelijk te maken. Waardoor ze worden ingezet om op velden te werken en om water te halen. Via de eigen lokale school is het de bedoeling het bijwonen van lessen meer mogelijk en vanzelfsprekend te maken. En ook de stap naar verder onderwijs te bevorderen.


Onze hulp wordt gevraagd ivm het tekenen van de plannen, de berekeningen, en de evaluatie van kwaliteit en kwantiteit van het materiaal in kader van een stabiel gebouw in dergelijke omgeving en op basis hiervan ook een kostprijsberekening. Ook wordt gevraagd om ons te helpen met de opvolging van de werken en ondersteuning van problemen gedurende het bouwproces.

Project 122 - Uganda - KiYoDel – school


https://kiyodel-uganda.org/


Het project betreft de bouw van een opleidingscentrum hout en bouw in Uganda, Kihorobo Village in Rhowo Town Council ( Ruhama county - Ntungamo district). De streek is arm, meer dan 10% van de kinderen krijgt geen enkele vorm van opleiding, slechts 25% kan secundair onderwijs volgen, meisjes worden op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, (50% van de meisjes van 10 tot 17 jaar hebben kinderen).


KiYoDeL wil proberen via vakopleidingen deze kwetsbare kinderen interesse aan te leren voor manuele creativiteit – om tevens economische activiteit in te leiden en zelfvoorziening mogelijk te maken. En als basis voor verbetering van de leefomstandigheden.

Het centrum omvat:

 • drie klaslokalen voor 30 leerlingen (schrijnwerk – metselwerk en naaiopleiding) en twee ateliers / stockage material en materieel voor de eerste)
 • een gemeenschapsruimte als refter / grote vergaderruimte
 • bureelruimte - sanitair


In de regio is geen stroom beschikbaar – en geen drinkwater. In het project worden zonnepanelen voorzien en opvangtanks voor regenwater.


Aan IzG werd gevraagd bouwconcept en -plannen mee op te stellen, en de technische inrichtingen te bepalen en de uitvoering ervan te begeleiden..

Pas opgestarte projecten


Project 125 - Nepal - VZW Samundra - elektriciteit voor een hospitaal


Project 126 - Haïti - VZW Finado - waterproject met VPWVO en Join for Water


Project 127 - Kameroen - VZW IRIE - regenwateropvang en verwerking van afvalwater


Project 128 - Senegal - VZW Afractie - landbouw: kennisoverdracht en inrichting bedrijfje


Project 129 - Kameroen - VZW Wanyuri - bouw van een centrum met opvang, apotheek en op termijn ook landbouwwinkel


Project 130 - Burundi - VZW BeKriBu - drinkwater, sanitatie en bouw


Project 131 - Congo - VZW Unichir - bouw, water en elektriciteit voor een hospitaal (met Dr. Reginald Moreels)


Project 132 - Haïti - VZW Join for water- drinkwater (met VPWVO: Vlaams Partnerschap Water Voor Ontwikkeling)


Project 133 - Gambia - VZW Contano - landbouw: op zoek naar betere gewassen